MENU
Aula_close Layer 1

Læsecenteret

Om Læsecenteret


Læsecenteret på Højmeskolen er Odense Kommunes specialpædagogiske tilbud til ordblinde elever, som har brug for et særligt og intensivt undervisningstilbud.


Der optages årligt ca. 18 elever, som fordeles i 3 klasser: L1, L2 og L3.
Tilbuddet omfatter elever fra almenklasser i Odense Kommune.
Tilbuddet gælder elever fra 4. – 6.kl.


Indstillingen til Læsecenteret sker efter aftale mellem skolepsykologen, elevens forældre, lærere og skolens ledelse. Indstillingsskemaet og andet relevant materiale fra skolen indsendes efter aftale med Specialpædagogisk og Psykologisk Rådgivning/SPPR, som herefter afgør, om eleven kan optages i Læsecenteret.


De elever, som kommer i Læsecenteret har alle været igennem en specialpædagogisk indsats på hjemskolen og bruger it-programmet AppWriter.


Et forløb i Læsecenteret varer almindeligvis et skoleår. Alle elever modtager i løbet af året undervisning i egen klasse 4 uger efter juleferien og de sidste 2 uger af skoleåret.


Hver tirsdag stopper undervisningen kl. 11.30. Derefter tager alle elever på deres hjemskole er afslutter dagen der uanset skemaet. Dette for at bevare en ugentlig kontakt til kammerater og lærere.


L1, L2 og L3 har hver deres lokale på skolen. Lokalerne er placeret på samme gang.


Forventninger
Opholdet i Læsecenteret er forpligtende for eleven, elevens forældre og hjemskole.


Eleven:
Eleven skal udvise vilje og lyst til at ville udvikle sig.


Forældre:
Elevens forældre skal være indstillede på at støtte deres barn og samarbejde med såvel Læsecenteret som hjemskolen.
Der afholdes i løbet af året en række møder, hvor forældrene deltager.


Hjemskolen:
Under elevens ophold i Læsecenteret samarbejder Læsecenteret med elevens hjemskole. Der bliver afholdt kurser og møder med lærerne, så de er klar til at tage imod eleven, som vender tilbage til klassen med nye kompetencer.


Elevens kontaktlærer fra Læsecenteret besøger eleven på hjemskolen, når han/hun deltager i undervisningen på hjemskolen.


Lærerteamet inviteres ligeledes til at besøge eleven under opholdet i Læsecenteret.

Transport
Eleverne i Læsecenteret får bevilget et buskort, så de kan tage bussen til og fra Højmeskolen.


Elev i Læsecenteret
Et forløb i Læsecenteret varer almindeligvis et skoleår. Alle elever modtager i løbet af året undervisning i egen klasse i ca. 6 uger. Midtvejs i opholdet er eleven på sin hjemskole i 4 uger og eleven afslutter skoleåret med at være i egen klasse i 2 uger.


Hver tirsdag er eleven på sin hjemskole fra kl. 12.00.


For at eleven opnår det bedste resultat af et forløb i Læsecenteret, skal han/hun være indstillet på at yde en indsats.


Lærerne i Læsecenteret har særlig viden om undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder, ligesom alle lærerene er specialister i it og den læse- og skriveteknologi, som understøtter læsning, stavning og skrivning.


Eleverne i Læsecenteret undervises dagligt mellem kl. 8.00 – 14.00, undtaget tirsdage. I nogle lektioner er der 2 lærere i klassen. Da eleverne er tilknyttet et særligt undervisningstilbud med meget tid til den enkelte elev, må Læsecenteret fravige kravet om, at elever på 4., 5., og 6. klassetrin skal være i skole 33 timer om ugen.


Eleverne i Læsecenteret undervises i:
Dansk                        
(særligt tilrettelagt for elever i svære læsevanskeligheder)
Matematik
Tematimer              (eksemplariske forløb fra fag, fx historie og natur/teknik)
Engelsk
Tysk
Madkundskab        (særligt fokus på faglig læsning med computer)


Brug af Læse- og skriveteknologi i alle fag.


Derudover har eleverne idræt og svømning.
Bevægelsesaktiviteter indgår i fagene.


Læsecenteret arbejder ud fra følgende mål:

  • at eleven udvikler sine læse- og skrivekompetencer
  • at eleven træner læsning og skrivning med IT-redskaber
  • at eleven lærer at anvende IT som kvalificerende redskab
  • at eleven oplever et inkluderende læringsmiljø
  • at eleven lærer hensigtsmæssige og selvstændige arbejdsvaner
  • at eleven kan tilegne sig aldersvarende viden
  • at eleven oplever handlemuligheder og bliver aktiv i læreprocesser.

 

I Læsecenteret fokuserer vi på elevens styrker og den enkelte elevs udvikling bliver nøje fulgt gennem løbende evaluering.


Læse og skriveteknologi (LST)
I Læsecenteret arbejder vi med it som et kvalificerende redskab og vi ønsker, at eleverne bliver aktive og handlekompetente i eget skoleliv.


Det program vi bruger er: AppWriter.


Når eleven starter i Læsecenteret får han/hun udleveret en Chromebook installeret med de programmer, som bruges i Læsecenteret.


Når eleven stopper i Læsecenteret følger Chromebooken med tilbage på hjemskolen, som overtager ejerskab og ansvar for denne. Chromebooken er til låns resten af elevens folkeskoletid i Odense Kommune.

Kontakt:
Læsecenterets koordinator
Betina Brokmose
Mail: bbb@odense.dk
Telefon: 20641141

Læsecenteret på Facebook

Læsecenteret på Facebook

Dokumenter