Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Højmeskolen
Mobil menu

Grundoplysninger

Skolebestyrelsens arbejde er politisk, og tjener det formål, at sætte retning for skolens daglige ledelse og drift. Bestyrelsens gør dette primært ved at udforme principper, og føre tilsyn med implementeringen af disse. 

Skolebestyrelsen har pligt til at, 

● afgive beretning, 

● fastsætte ordensregler og værdisæt, 

● invitere skolens forældre til mindst ét årligt møde, 

● give høringssvar, 

● fastsætte principper, 

● føre tilsyn med principper og med skolens økonomi, og 

● godkende skolens budget (hænger dette sammen med principperne?) 

Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter - heraf mindst én repræsentant for profilklasserne, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, alle med stemmeret. Skolens leder og souschef varetager bestyrelsens sekretæropgaver og deltager i bestyrelsens møder, uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde hvor der vælges en formand og en
næstformand blandt forældrerepræsentanterne.

 

Bestyrelsens møder
Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder 11 gange årligt - ét møde hver måned med
undtagelse af juli. Datoer for de ordinære bestyrelsesmøder planlægges ét år ad gangen.
Formanden fungerer som mødeleder.

Formand og skoleleder sammensætter i fællesskab dagsorden for bestyrelsens ordinære
møder. Dagsordenen kommunikeres til den samlede bestyrelse senest 1 uge inden mødet.
Ethvert bestyrelsesmedlem kan få et punkt på dagsordenen hvis formanden underrettes
herom umiddelbart inden fristen for rundsendelse af et mødes dagsorden.
Skolens leder eller souschef tager referat af alle bestyrelsesmøder. Et referat skal redegøre
for de beslutninger der træffes, samt i kort form for den proces der har ført frem til en given
beslutningen (f.eks. forskellige alternativer, forslag eller argumenter for og imod).
Personhenførbare oplysninger udelades fra referatet. Referatet kommunikeres til den
samlede bestyrelse senest samtidigt med dagsordenen for det følgende møde, hvor
referatet vil blive fremlagt til godkendelse.

 

Følgende punkter bør indgå i dagsordenen for ethvert ordinært bestyrelsesmøde:
● Godkendelse af referat af sidste møde
● Nyt fra ledelsen
● Nyt fra eleverne
● Nyt fra arbejdsgrupper
● Eventuelt - Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt, men blot orienteres og
stilles forslag om sager til behandling på kommende møder.

 

Bestyrelsens møder er lukkede, men bestyrelsen kan vælge at invitere gæster. Gæster har
ingen stemmeret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer er tilstede. Uenigheder afgøres ved et simpelt flertal blandt de
stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.
Er et bestyrelsesmedlem (personligt, via egne eller børn eller via nære bekendte) involveret i
en sag er medlemmet inhabilt og skal forlade mødet mens sagen behandles. Ved inhabilitet
bortfalder et bestyrelsesmedlems stemmeret.
Formanden kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden.
Ligeledes kan mindst én trediedel af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer indkalde
til ekstraordinært bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden.